Ga naar de inhoud

ALEGMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Maker: JustNude.nl (onderdeel van 3Options)
 2. Offerte: alle aanbieding van JustNude.nl aan (rechts)personen met als doel om een overeenkomst aan te gaan.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door JustNude.nl wordt aangeboden.
 4. Content: alle foto’s die door JustNude.nl worden gemaakt.
 5. De opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee JustNude.nl een overeenkomst heeft gesloten. Tevens de acceptant van deze algemene voorwaarden.
 6. De fotograaf: Frits van Sambeek eigenaar van JustNude.nl waarmee de overeenkomst is gesloten
 7. Annuleren: de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912

ARTIKEL 2. TOEPASSING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en de fotograaf. Alsmede op alle offertes en aanbiedingen.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor De fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door De fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. AANBOD

 1. De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 3. De datum van het aanbod staat vast wanneer het aanbod schriftelijk is aanvaard. Wanneer er een andere opdrachtgever eerder is op diezelfde datum, dan vervalt het aanbod.
 4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 4. AANVAARDING

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de reserveringskosten zijn voldaan.
 2. De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

ARTIKEL 5. UITVOERING

 1. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk om een locatie te vinden waar de shoot/opnames kunnen plaatsvinden. Dit kan eventueel in overleg met de fotograaf .
 3. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens haar werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 4. De fotograaf levert de beelden aan in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, tenzij anders overeengekomen. Foto’s en video’s worden bewerkt aangeleverd en naar inzicht van de fotograaf aangepast. Op initiatief van de fotograaf kunnen ook bepaalde elementen worden gemaskeerd of verwijderd. Indien het vanuit zijn oogpunt noodzakelijk het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving plaats.
 5. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten waar door de opdrachtgever mee akkoord is gegaan.
 6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

ARTIKEL 6. LEVERING

 1. De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Digitale bestanden van sessies kennen een geschatte levertijd van 3 weken.
 3. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 4. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per download server, e-mail, post of mail.

ARTIKEL 7. VERGOEDING

 1. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de maker een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk. Hiervan wordt de opdrachtgever van tevoren over geïnformeerd.
 2. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de maker dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen.
 4. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 8. ANNULERING & OPSCHORTING

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf.
 6. Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de datum, tijdens de bedenktijd of voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen in de overeenkomst is de opdrachtgever een annuleringsvergoeding conform lid 7 van dit artikel verschuldigd. Reeds door de fotograaf gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de diensten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door ter uitvoering van de overeengekomen diensten ingeschakelde derden. Waarbij geldt dat de aanbetaling van 25% nimmer voor restitutie in aanmerking komt.
 7. De annuleringsvergoeding wordt voor de afzonderlijke diensten en/of producten conform de volgende schema’s en percentages vastgesteld. Weken (tussen annulering en datum) en annuleringsvergoeding (tussen annulering en datum) (percentage van overeengekomen prijs)
  • 28< 30%
  • 16-28 60%
  • 8-16 80%
  • 0-8 100%
 1. Indien er sprake is van annulering wegens onmacht en deze tevens het gevolg is van richtlijnen opgesteld door de Rijksoverheid en het RIVM, betreft de annuleringsvergoeding in de periode van 0-8 weken 80% in plaats van 100%. Wanneer de overeengekomen opdracht vervolgens op een later moment kan plaatsvinden, dan zal dit als een nieuwe opdracht gelden. De annuleringsvergoeding van de overeengekomen opdracht zal ten dele kunnen worden verrekend bij deze nieuwe opdracht. Dit wordt per individueel geval bekeken en zal naar redelijkheid en billijkheid worden bepaald door de fotograaf . Hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 9. ONMACHT

 1. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot restitutie van de klant reeds aan fotograaf voldane bedrag(en).
 2. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

ARTIKEL 10. KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf . Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 11. AUTEURSRECHT

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van de fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf.
 3. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit niet gewenst dient door opdrachtgever en de fotograaf dit schriftelijk te zijn overeengekomen vóór het aannemen van de opdracht.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Er kan een extra vergoeding worden gevraagd wanneer de foto’s en video’s niet gebruikt mogen worden.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, mogen werken slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding en in overeenkomst met de fotograaf openbaar maken.
 7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 8. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van het werk ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 11. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de maker.
 12. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 13. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 3. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen.
 4. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

ARTIKEL 13. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig op deze site medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen. Dit schort de betalingsverplichting niet op.

31-01-2024

Translate »
error: Content is protected !!